અમે ધૂળના બંધાણી વાયરા (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

 અમે ધૂળના બંધાણી વાયરા

ગીત
ઘનશ્યામ ઠક્કર

——————————–

‘અમે ધૂળના બંધાણી વાયરા’ [કાવ્યસંગ્રહઃ भूरी शाहीना कूवा कांठे ] નો ભાવાનુવાદ

हम धूल के व्यसनी पवन! (गीत) घनश्याम ठक्कर

—————————————————————————–

Posted by

Ghanshyam Thakkar

[Oasis Thacker]

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Oasis Thacker, गीत, घनश्याम ठक्कर, ઉમાશંકર જોશી, કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to અમે ધૂળના બંધાણી વાયરા (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: અમે ધૂળના બંધાણી વાયરા (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

  2. Pingback: અમે ધૂળના બંધાણી વાયરા (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *