ઢળતી યુવાનીની વાસ્તવિક-ગઝલ (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

આ પહેલાં અપ્રગટ

 ઢળતી યુવાનીની વાસ્તવિક-ગઝલ

August 2012

ગઝલ
ઘનશ્યામ ઠક્કર

Posted by

Oasis Thacker

(Ghanshyam Thakkar)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Gujarati Prose, Oasis Thacker, Picture, घनश्याम ठक्कर, કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ઢળતી યુવાનીની વાસ્તવિક-ગઝલ (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

  2. Pingback: આત્મલક્ષી અને પરલક્ષી સાહિત્ય – ઘનશ્યામ ઠક્કર | Ghanshyam Thakkar's Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.