સાત માઇગ્રેશન કાવ્યો [કાવ્ય 4: લૅંડિંગ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર

સાત માઇગ્રેશન કાવ્યો

 કાવ્ય 4:

લૅંડિંગ

અછાંદસ

ઘનશ્યામ ઠક્કર

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, MP4, Video, અછાંદસ, અછાંદસ કાવ્ય, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to સાત માઇગ્રેશન કાવ્યો [કાવ્ય 4: લૅંડિંગ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: સાત માઇગ્રેશન કાવ્યો [કાવ્ય 4: લૅંડિંગ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *