સાત માઇગ્રેશન કાવ્યો [કાવ્ય ૩: પાંચ પિસ્તાલીસ અને પશ્ચિમ વચ્ચે ક્યાંક] – ઘનશ્યામ ઠક્કર

સાત માઇગ્રેશન કાવ્યો

 કાવ્ય ૩:  પાંચ પિસ્તાલીસ અને પશ્ચિમ વચ્ચે ક્યાંક

અછાંદસ
ઘનશ્યામ ઠક્કર

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Oasis Thacker, अछांदस, અછાંદસ, અછાંદસ કાવ્ય, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , . Bookmark the permalink.