સાત માઇગ્રેશન કાવ્યો [કાવ્ય-૧ ઃ તૈયારી] (અછાંદસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

સાત માઇગ્રેશન કાવ્યો

કાવ્ય-૧ : તૈયારી

અછાંદસ

ઘનશ્યામ ઠક્કર

આ કવિનાં ‘સાત માઇગ્રેશન કાવ્યો’ (૪૮ થી ૫૪ નંબરનાં કાવ્યો) કલ્પનોથી તો સમૃદ્ધ છે જ. કવિની વૈયક્તિક રચનારીતિમાં અ-પૂર્વતા છે. પણ આ બધાથી, અભિન્ન/સ્વરૂપથી અભિન્ન જે ચૈતસિક સામગ્રી છે. કાવ્યના ફોર્મમાં મળતી/ તે સિવાય તેનું પ્રાગટ્ય શક્ય નથી. કહો કે Formal Content  તે કાવ્યના રસિક અભ્યાસીઓના ઊંડા અધ્યયનનો અભ્યાસ બની રહો.

લાભશંકર ઠાકર

ગુજરાતી આધુનિક કવિતાનો એક ધ્યાનપાત્ર અવાજ

‘જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે‘ પ્રવેશક

આ કાવ્ય વિષે ઃ મધુસૂદન કાપડિયા (Video)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Gujarati Prose, MP4, Oasis Thacker, Uncategorized, Video, અછાંદસ, અછાંદસ કાવ્ય, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, પ્રા. મધુસૂદન કાપડિયા, લાભશંકર ઠાકર and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to સાત માઇગ્રેશન કાવ્યો [કાવ્ય-૧ ઃ તૈયારી] (અછાંદસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: સાત માઇગ્રેશન કાવ્યો [કાવ્ય-૧ ઃ તૈયારી] (અછાંદસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *