ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-4 – ઘનશ્યામ ઠક્કર [ શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો ફોર્ટવર્થમાં વાર્તાલાપ (૧૯૮૫) ]

ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-4

Play

Mp3

ઘનશ્યામ ઠક્કર

શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો ફોર્ટવર્થમાં વાર્તાલાપ

(૧૯૮૫)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Prose, MP3, Oasis Thacker, Umashankar Joshi, घनश्याम ठक्कर, विचार विमर्श, ઉમાશંકર જોશી, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *