ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-4 MP-3 શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો ડાલાસમાં વાર્તાલાપ (૧૯૮૫)- ઘનશ્યામ ઠક્કર

Umashankar Joshi in Dallas
શ્રી ઉમાશંકર જોશી ડાલાસમાં મહેમાન – 1985
ડાબી બાજુએથી શ્રી ઘનશ્યામ ઠક્કર, શ્રી ઉમાશંકર જોશી અને શ્રી મહેન્દ્ર મેઘાણી

જો પેજ ખુલ્યા પછી એક મિનિટમાં સાઉંડ શરૂ ન થાય તો રિફ્રેશ ક્લીક કરો. તરત જ સ્પીચ સંભળાશે.

ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-4

ઘનશ્યામ ઠક્કર

શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો ડાલાસમાં વાર્તાલાપ (૧૯૮૫) MP-3

શ્રી ઉમાશંકરભાઈની ફોર્ટવર્થના વાર્તાલાપની સાઉંડ ફાઇલ એક-બે સપ્તાહમાં તૈયાર થઈ જશે.


About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Gujarati Prose, Oasis Thacker, Umashankar Joshi, Uncategorized, ઉમાશંકર જોશી, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-4 MP-3 શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો ડાલાસમાં વાર્તાલાપ (૧૯૮૫)- ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-4 MP-3 શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો ડાલાસમાં વાર્તાલાપ (૧૯૮૫) ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજ

  2. Pingback: ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-4 MP-3 શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો ડાલાસમાં વાર્તાલાપ (૧૯૮૫) ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજ

  3. Pingback: ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-4 MP-3 શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો ડાલાસમાં વાર્તાલાપ (૧૯૮૫) ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજ

  4. Pingback: ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-4 MP-3 શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો ડાલાસમાં વાર્તાલાપ (૧૯૮૫) ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજ

  5. Pingback: ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-4 MP-3 શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો ડાલાસમાં વાર્તાલાપ (૧૯૮૫) ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજ

  6. Pingback: ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-4 MP-3 શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો ડાલાસમાં વાર્તાલાપ (૧૯૮૫) ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *