અસ્તિત્વના ધુમ્મસમાં (ગઝલ) ઘનશ્યામ ઠક્કર

અસ્તિત્વના ધુમ્મસમાં

(ગઝલ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

 

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Oasis Thacker, કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to અસ્તિત્વના ધુમ્મસમાં (ગઝલ) ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: અસ્તિત્વના ધુમ્મસમાં (ગઝલ) ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *