આજનું સ્વાસ્થ્ય સુવાક્ય (૫૦ પછી ખાસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

આજનું સ્વાસ્થ્ય સુવાક્ય

(૫૦ પછી ખાસ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

स्वास्थ्य सुविचार (खासकर 50 के बाद) – घनश्याम ठक्कर

Food for Thoght? No! Thought for Food

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bollywood Oasis, Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Prose, Oasis Thacker, Uncategorized, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સુવિચાર and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to આજનું સ્વાસ્થ્ય સુવાક્ય (૫૦ પછી ખાસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: આજનું સ્વાસ્થ્ય સુવાક્ય (૫૦ પછી ખાસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *