શ્રી ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-૩ [ વસમી વિદાય અને પુનર્મિલન ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર

મિત્રો,
શ્રી ઉમાશંકર જોશી ૧૯૮૫માં ડાલાસ આવ્યા ત્યારે તેમનું હૉલમાં થયેલ વક્તવ્ય, મારા ઘેર થયેલ વાર્તાલાપ અને ફોટવર્થ્માં શ્રી છોટુભાઈ પટેલના ઘેર થયેલા વાર્તાલાપની કસેટો મળી છે. તેનું ડિજિટાઇઝેશન કરી રહ્યો છું. આશા છે કે એક બે સપ્તાહમાં હું પોસ્ટ દ્વારા આપને સંભળાવી શકીશ.

શ્રી ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-૩

ઘનશ્યામ ઠક્કર

વસમી વિદાય અને પુનર્મિલન

Shree Umashankar Joshi

Photo: Ghanshyam Thakkar

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Gujarati Prose, Oasis Thacker, Uncategorized, ઉમાશંકર જોશી, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to શ્રી ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-૩ [ વસમી વિદાય અને પુનર્મિલન ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: શ્રી ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-૩ [ વસમી વિદાય અને પુનર્મિલન ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને

  2. Pingback: શ્રી ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-૩ [ વસમી વિદાય અને પુનર્મિલન ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને

  3. Pingback: શ્રી ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-૩ [ વસમી વિદાય અને પુનર્મિલન ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને

  4. Pingback: શ્રી ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-૩ [ વસમી વિદાય અને પુનર્મિલન ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને

  5. Pingback: શ્રી ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-૩ [ વસમી વિદાય અને પુનર્મિલન ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને

  6. Pingback: શ્રી ઉમાશંકર જોશી જન્મશતાબ્દી-૩ [ વસમી વિદાય અને પુનર્મિલન ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *