કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)]

નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)

ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર
Lyrics and Music: Ghanshyam Thakkar
સ્વર: કિશોર મનરાજા, નેહા મહેતા અને વૃંદ
Singers: Kishore Manraja, Neha Mehta
નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)
Happy Navratri [Night-1]
Happy Navratri [Night-1]
AasopalavNi Dale

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in AasopalavNi Dale, Bollywood Oasis, Club Oasis, Dandiaraas, Dandiya Raas, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, MP3, Music, Oasis Thacker, Raas, Uncategorized, गीत, घनश्याम ठक्कर, डांडियारास, કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ડાંડિયા રાસ, ડાંડિયારાસ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

16 Responses to કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)]

 1. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 2. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 3. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 4. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 5. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 6. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 7. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 8. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 9. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 10. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 11. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 12. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 13. Pingback: कानुडा रे! – गीत और संगीतः घनश्याम ठक्कर (नवरात्री की शुभकामनाएं) « कलापीकेतन

 14. Pingback: कानुडा रे! – गीत और संगीतः घनश्याम ठक्कर (नवरात्री की शुभकामनाएं) « कलापीकेतन

 15. Pingback: કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર [નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-1)] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગ

 16. Pingback: નવરાત્રીની શુભેચ્છાઓ [કાનુડા રે – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર] mp3 | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *