શ્રી ઉમાશંકર જોશીની જન્મ-શતાબ્દી (૨) [ડાલાસમાં આગમન -ઘનશ્યામ ઠક્કર]

ડાલાસમાં આગમન

[શ્રી ઉમાશંકર જોશીની જન્મ-શતાબ્દી (૨)]

Page-4

ઘનશ્યામ ઠક્કર

Shree Umashankar Joshi
Photo: Ghanshyam Thakkar

Go to page 3

Go to Page 2

Go to Page 1

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Gujarati Prose, Oasis Thacker, Photo, Umashankar Joshi, Uncategorized, घनश्याम ठक्कर, ઉમાશંકર જોશી, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , . Bookmark the permalink.