‘એકલો જાને રે!’ (રવીન્દ્રનાથ ટાગોર) કાવ્યનું રસવિવેચન – ઘનશ્યામ ઠક્કર

‘એકલો જાને રે!’ (રવીન્દ્રનાથ ટાગોર) કાવ્યનું રસવિવેચન

ઘનશ્યામ ઠક્કર

ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની ૧૫૦મી વરસગાંઠે – ઘનશ્યામ ઠક્કર

ઘનશ્યામ ઠક્કર

चल तू अकेला – रवींद्रनाथ टैगोर (हिन्दी भाषांतर : घनश्याम ठक्कर) 

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to ‘એકલો જાને રે!’ (રવીન્દ્રનાથ ટાગોર) કાવ્યનું રસવિવેચન – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની ૧૫૦મી વરસગાંઠે – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

  2. Pingback: ‘એકલો જાને રે!’ (રવીન્દ્રનાથ ટાગોર) કાવ્યનું રસવિવેચન – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *