ચૌદ વરસના ચતુરસુજાણે (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

ચૌદ વરસના ચતુરસુજાણે  

ગીત

ઘનશ્યામ ઠક્કર

———————–

શ્રી લાભશંકર ઠાકરનું આ કાવ્ય માટેનું વિવેચન-પૃષ્ઠ-૧

શ્રી લાભશંકર ઠાકરનું આ કાવ્ય માટેનું વિવેચન-પૃષ્ઠ-૨

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Gujarati Prose, Oasis Thacker, Uncategorized, કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, લાભશંકર ઠાકર and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ચૌદ વરસના ચતુરસુજાણે (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: ચૌદ વરસના ચતુરસુજાણે (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

  2. Pingback: ચૌદ વરસના ચતુરસુજાણે (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *