ફરવા આવ્યો છું – નિરંજન ભગત

ફરવા આવ્યો છું – નિરંજન ભગત

હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું.
હું ક્યાં એકે કામ તમારું કે મારું કરવા આવ્યો છું?
અહીં પથ પર શી મધુર હવા
ને ચહેરા ચમકે નવા નવા! …..…..More

સૌજન્ય : છંદોલય – નિરંજન ભગત

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Oasis Thacker, નિરંજન ભગત and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *