યૌવન (અછાંદસ)– ઘનશ્યામ ઠક્કર

યૌવન (અછાંદસ)– ઘનશ્યામ ઠક્કર

હાલ
ત્રીસ વરસની ઉમ્મરે
હું મારા યૌવનને
હમણાં જ જન્મેલા મારા બાળકની જેમ
મારી નજીક….

…..આગળ વાંચો

સૌજન્ય:

ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Oasis Thacker, અછાંદસ, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to યૌવન (અછાંદસ)– ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: યૌવન – ઘનશ્યામ ઠક્કર સૌજન્ય: Bansinaad, આપણી કવિતાસમૃદ્ધિ « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *