નંદના કુંવર (डांडियारास)– ઘનશ્યામ ઠક્કર

નવરાત્રિના નવમા દિવસે……સરપ્રાઈઝ!!!! 

નંદના કુંવર             NandNa Kunvar

Play>

 

નંદના કુંવર

 

NandNa Kunvar

ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર
Music & Lyric: ghanshyam Thakkar
(ગીતની પહેલી લીટી લોકગીતની છે)
(The first line is from a folk song)
ગાયકોઃ કિશોર મનરાજા, જયશ્રી ભોજવિયા અને વ્રુંદ
Singers: Kishore Manraja, Jayashree Bhojavia
નવરાત્રિનાં વધામણાં
Happy Navratri
ડાંડિયા રાસ
Dandia Raas Production-Oasis Thacker

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bollywood Oasis, Club Oasis, Dandiaraas, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, MP3, Music, Oasis Thacker, Raas, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ડાંડિયારાસ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to નંદના કુંવર (डांडियारास)– ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: નંદના કુંવર (डांडियारास)– ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *